OWSiD

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY ACE Strips Sp. z o.o. NR 1/2020

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki wiążą nas jako sprzedającego oraz naszych Klientów jako kupujących w zakresie umów sprzedaży towarów.
 2. Zawarcie umowy oraz odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym przez formę pisemna rozumie się też e-mail oraz podpisaną korespondencję faksową, chyba że jej odbiorca powoła się, nie później aniżeli w dniu następującym po dniu jej przesłania, na jej niekompletność lub nieczytelność. Powyższe dotyczy również odstąpienia od wymogu zachowania formy pisemnej. Rygor nieważności dotyczy także pisemnych oświadczeń, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach.
 3.  Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków lub umowy okażą się nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień. Strony są wtedy związane prawami i obowiązkami o treści możliwie najbardziej oddającej cel gospodarczy nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia.
 4. Ogólne warunki handlowe Klienta nie wiążą nas, nawet w sytuacji, w której zostały nam one przekazane pisemnie lub w jakikolwiek inny sposób, a my nie wyraziliśmy sprzeciwu.

II. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Nasze oferty i inne podobne pisma handlowe nie są wiążące. Do zawarcia umowy wymagane jest pisemne potwierdzenie przez nas zamówienia Klienta lub zawarcie kontraktu.

III. CENY SPRZEDAŻY. PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIA

 1. Jeżeli dostawa towaru odbywa się na koszt sprzedającego, cena sprzedaży towaru obejmuje transport towaru do wskazanego w umowie miejsca przeznaczenia. Trasę, środek transportu oraz przewoźnika określa sprzedający. Każde inne ustalenia wymagają zgody obu stron.
 2. Opłaty za ewentualne badania materiału i inne dodatkowe świadczenia nie objęte ofertą są należne osobno. Cena sprzedaży oraz wynagrodzenie za dodatkowe świadczenia zwane są dalej łącznie należnościami.
 3. Należności nie mogą być przedmiotem potracenia ze strony Klienta i są one płatne na wskazany przez nas rachunek bankowy. Za okres opóźnienia w zapłacie naliczamy odsetki ustawowe.
 4. Jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą, lub też jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności klienta, Sprzedający może odmówić wykonania zlecenia lub też zażądać płatności z góry w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.
 5. Gdy zapłata przez Klienta nie wystarcza do zaspokojenia kilku zaległych należności, w pierwszej kolejności wpłata zostaje zaliczona na należność wymagalną, najwcześniej a w przypadku kilku tak samo dawnych należności – według kolejności faktur; to co przypada na poczet danej należności Sprzedający zalicza w pierwszej kolejności na związane z nią zaległe świadczenia uboczne. Odmienne zastrzeżenie Klienta przy zapłacie jest nieskuteczne.
 6. Klient nie może przenosić na osoby trzecie swoich wierzytelności ani roszczeń wobec Sprzedającego.

IV. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

 1. Dostawy częściowe są dopuszczalne.
 2. Termin dostawy jest zastrzeżony na nasza korzyść.
 3. Dostawę towaru uważa się za wykonaną: jeżeli towar jest dostarczany przez Sprzedającego – z chwilą jego dostarczenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia; jeżeli jest odbierany przez Klienta w magazynie wskazanym w umowie – z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru klientowi.
 4. Termin dostawy przedłuża się odpowiednio w razie wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej lub istotnie utrudniającej dostawę, za którą Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jak np. pożar, powódź, awaria urządzenia lub środka transportu, przeszkody na drogach, niedostępność danego asortymentu towaru, akt władzy publicznej, niezależnie od tego, czy przeszkoda taka dotyczy nas, czy też osób trzecich, w tym dostawców oraz przewoźników. O wystąpieniu oraz ustaniu przeszkody w dostawie poinformujemy niezwłocznie Klienta.
 5. W razie zwłoki w dostawie, Klient zobowiązany jest wyznaczyć nam dodatkowy termin dostawy, nie krótszy aniżeli 14 dni.
 6. Jeżeli towar jest wysyłany przez Sprzedającego, Klient zobowiązany jest do jego odbioru oraz wyładunku natychmiast po jego dostarczeniu. Jeżeli towar ma być odebrany przez klienta własnym lub zleconym transportem w magazynie wskazanym w umowie, Klient zobowiązany jest do jego odbioru oraz załadunku w dniu postawienia towaru do odbioru lub w dniu następnym. W razie opóźnienia w odbiorze towaru, Klient ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia towaru, zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży w terminie płatności oraz do naprawienia szkody, w tym ewentualnego zwrotu kosztów transportu oraz składowania towaru.
 7. Klientowi nie przysługuje prawo zatrzymania towaru.

V. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOSCI

 1. Do czasu zapłaty całej ceny sprzedaży zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru („towar zastrzeżony”).
 2. Klient nie jest uprawniony do połączenia lub pomieszania towaru zastrzeżonego z rzeczą ruchoma ani do jego przetworzenia. Takie połączenie lub pomieszanie uznaje się za dokonane w złej wierze, niezależnie od stosunku wartości połączonych rzeczy, a my stajemy się współwłaścicielem całości według stosunku wartości rzeczy pomieszanych lub pomieszanych oraz możemy, w granicach art. 193 § 1 kodeksu cywilnego, żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Przetworzenie towaru zastrzeżonego uznaje się za dokonane w złej wierze i stosuje się art. 192 § 2 kodeksu cywilnego. Do rzeczy powstałej w wyniku połączenia lub pomieszania oraz rzeczy wytworzonej w wyniku przetworzenia stosuje się pkt 1-6. Odstąpienie przez nas od umowy może odnosić się także do tych rzeczy.
 3. Klient zobowiązany jest należycie oznaczyć towar zastrzeżony, dać nam możliwość jego sprawdzania oraz powiadomić nas pisemnie o każdym prawnym lub faktycznym zagrożeniu dla towaru zastrzeżonego.
 4. Do czasu zapłaty całej ceny sprzedaży Klient nie może rozporządzić towarem zastrzeżonym ani oddać go w używanie. Klient już z chwila zawarcia umowy z nami przelewa na nas na zabezpieczenie swoje wierzytelności z tytułu takiego rozporządzenia lub oddania do używania, do wysokości niezapłaconej nam ceny sprzedaży. Klient zobowiązany jest powiadomić dłużnika przelanej wierzytelności o przelewie. Kwoty zapłacone nam przez dłużnika przelanej wierzytelności zaliczymy na poczet zabezpieczonej ceny sprzedaży. Jeżeli dłużnik przelanej wierzytelności opóźnia się z jej zapłata, możemy w terminie 90 dni od pierwszego dnia opóźnienia odstąpić od umowy przelewu i zażądać od Klienta innego stosownego zabezpieczenia.
 5. Klient zobowiązany jest ubezpieczyć towar zastrzeżony oraz przelać nam na zabezpieczenie, na nasze żądanie, swoje wymagalne wierzytelności wobec zakładu ubezpieczeń w tym zakresie. Zdania 3-6 pkt V.4 znajdują zastosowanie.
 6. Jeżeli zabezpieczenia, o których mowa w pkt V.1-5, okazałyby się nieskuteczne lub niewykonalne z uwagi na treść właściwego prawa obcego, uznaje się za wiążące odpowiadające nim zabezpieczenie(-a) obcego prawa właściwego. Klient zobowiązany jest podjąć wszelkie działania i czynności niezbędne do zachowania zabezpieczeń.

VI. TOWAR

 1. Gatunki, wymiary, masy, tolerancje, jakość określone są według norm EN.
 2. Ilość towaru i ich masę ustala się według wag rzeczywistych.
 3. Ustala się następujące tolerancje ilościowe: +/- 10%.
 4. Jeśli nie ustalono inaczej, sposób opakowania oraz transportu towaru określa Sprzedający, uwzględniając zwyczaje handlowe.

VII. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY FIZYCZNE

 1. Klient zobowiązany jest zbadać towar: jeżeli za transport odpowiada Sprzedający – z chwila dostarczenia towaru do oznaczonego miejsca przeznaczenia, a jeżeli za transport odpowiada kupujący– z chwila zakończenia załadunku towaru z magazynu.
 2. Klient zobowiązany jest zawiadomić nas pisemnie w terminie 2 dni od dnia odbioru – o ujawnieniu wad jawnych oraz innych wad, które mogły zostać stwierdzone przy fachowym zbadaniu towaru; od dnia ujawnienia się wady. W zawiadomieniu Klient zobowiązany jest opisać wadę oraz załączyć dowody (zdjęcia, wyniki badań itp.).
 3. Klient zobowiązany jest natychmiast zaprzestać przetwarzania, obróbki itp. Towaru, w którym wykrył wadę, oraz umożliwić nam realna kontrole tego towaru, pod rygorem utraty praw i roszczeń z tytułu rękojmi. Postepowanie kontrolne trwa 14 dni od zawiadomienia.
 4. Klient może żądać świadczenia towaru wolnego od wad. Świadczenie towaru wolnego od wad następuje, według naszego wyboru, w drodze usunięcia wady albo wymiany towaru wadliwego na wolny od wad. Termin dla usunięcia wady i wymiany wynosi 14 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania świadczenia rzeczy wolnej od wad. Lub jeśli z jest to niemożliwej z przyczyn niezależnych od Sprzedającego w najkrótszym możliwym terminie. Zgłoszenie żądania przez zakończeniem postepowania kontrolnego jest nieskuteczne. Klient może żądać na piśmie obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Prawo żądania obniżenia ceny oraz prawo odstąpienia dotyczy tylko wadliwego towaru objętego zawiadomieniem o wadzie.
 5. Jeżeli kontrola wykaże, że Klientowi nie przysługują prawa oraz roszczenia z tytułu rękojmi, Klient jest zobowiązany ponieść koszty związane z ta kontrola.
 6. Nie udzielamy osobnej gwarancji jakości. Powoływanie się przez nas na normy, specyfikacje materiałowe lub na badania nie stanowi naszego zapewnienia co do jakości. Dotyczy to także naszych publicznych wypowiedzi odnośnie jakości towaru, w szczególności zawartych w materiałach reklamowych. Obowiązkiem Klienta jest kontrola przydatności towaru dla zamierzonego jego zastosowania. Ewentualne wykonane przez nas dla Klienta opracowania, udzielone porady lub zalecenia nie wiążą nas.

VIII. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI

 1. Za szkody, wyrządzone wskutek naruszenia obowiązków umownych oraz pozaumownych, odpowiadamy wyłącznie wówczas, gdy są one wynikiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Dotyczy to także naszej odpowiedzialności za osoby trzecie, w tym dostawców oraz przewoźników.
 2. Z zastrzeżeniem pkt VIII.1, w razie zwłoki w dostawie towaru w wyznaczonym nam dodatkowym terminie zobowiązani jesteśmy do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości towaru objętego zwłoka za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej aniżeli 10 % tej wartości. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody przekraczające wysokość kary umownej.
 3. Z zastrzeżeniem pkt VIII.1-2, nasza odpowiedzialność odszkodowawcza ogranicza się do najwyżej trzykrotności ceny sprzedaży z tytułu danej dostawy. Dotyczy to także odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wad towaru.
 4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

IX. POSTANOWIENIA KONCOWE

 1. Zmiany oraz uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków odnoszą się tylko do umów przyszłych.
 2. Umowy oraz niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu polskiemu.
 3. Właściwymi są sądy siedziby Sprzedającego.

Gliwice 01.03.2020

Do pobrania